Henkilötietojen käsittely apteekissa

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Apteekissa henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan lainsäädäntöön.

Apteekissa henkilötietoja tarvitaan reseptiasioinnin yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Apteekin työntekijöillä on yleisen salassapitovelvollisuuden lisäksi asiakkaan lääke- ja terveydentilatietojen osalta lakisääteinen elinikäinen salassapitovelvollisuus.

Mistä apteekki saa tietoja?

Reseptejä toimitettaessa käsitellään asiakkaalta ja kansallisista rekistereistä saatuja tietoja. Oikeus reseptiasiointiin varmistetaan henkilöllisyystodistuksesta, Kela-kortista, potilasohjeesta tai paperisesta reseptistä.

Apteekki hakee asiakkaan suostumuksella tiedot määrätyistä resepteistä sähköisesti Kelan Reseptikeskuksesta. Kelasta apteekki saa tarvittavat lääkekorvaustiedot sekä tiedon mahdollisesta työpaikkakassasta tai toimeentulotukeen kuuluvasta maksusitoumuksesta. Muut maksusitoumukset apteekki kirjaa järjestelmäänsä asiakkaan esittämistä dokumenteista. Mikäli asiakkaalla on voimassa oleva apteekkisopimus, saadaan tästä tieto sopimukseen kirjatulta apteekilta.

Minne apteekki siirtää ja luovuttaa tietoja?

Toimitettujen reseptien tiedot tallentuvat apteekin tietojärjestelmiin, jossa ne säilytetään 13 kuukautta. Tämän jälkeen tiedot arkistoidaan viideksi vuodeksi.

Kelan Reseptikeskukseen tallennetaan reseptien toimitustiedot sekä paperi- ja puhelinreseptien tiedot. Kelalle luovutetaan Kelan tai työpaikkakassan korvaamien lääkeostojen tilitystiedot. Mikäli oston maksajana toimii jokin muu osapuoli (esim. vakuutusyhtiö, toimeentulotuki), laskutustiedot välitetään sopimuksen mukaan.

Reseptejä uudistettaessa apteekki lähettää uudistamispyynnön Kelan Reseptikeskukseen, joka välittää pyynnön automaattisesti asiakkaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön.

Ostojen laskutuksessa, koneellisessa annosjakelussa tai apteekkisopimusten tarkistamisessa apteekki voi käyttää alihankkijoita, jotka toimivat tällöin henkilötietojen käsittelijöinä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu aina apteekin ohjauksessa.

Terveydenhuollon valvontatilanteissa voidaan pyynnöstä luovuttaa reseptiostosten tietoja valvovalle viranomaiselle.

Lisätietoja

Apteekin henkilökunnalta voi milloin tahansa pyytää tietosuojaselosteen tai lisätietoja henkilötietojen käsittelystä.

Hantering av personuppgifter på apoteket

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas från och med 25.5.2018 i alla EU:s medlemsländer. På apoteket grundar sig hanteringen av personuppgifter dels på den allmänna dataskyddslagstiftningen och dels på lagstiftning som gäller apoteksverksamhet.På apoteket behövs personuppgifter vid behandlingen av recept. Personuppgifterna hanteras med absolut sekretess. Apotekspersonalen har utöver den allmänna tystnadsplikten en lagstadgad livslång tystnadsplikt gällande kundens läkemedels- och hälsoinformation.

Varifrån får apoteket information?

Vid expediering av recept hanteras information som fås av kunden och från nationella register. Rätten att handla med ett recept fastställs med identitetsbevis, FPA-kort, patientanvisning eller pappersrecept.

Apoteket hämtar med kundens samtycke elektroniskt information om vissa recept i FPA:s receptcenter. Från FPA får apoteket de behövliga ersättningsuppgifterna samt uppgifter om en eventuell arbetsplatskassa eller en betalningsförbindelse som hör till utkomststödet. Andra betalningsförbindelser antecknar apoteket i sitt system från dokument som kunden uppvisar. Om kunden har ett gällande apoteksavtal får man uppgiften om det från det apotek som är antecknat i avtalet.

Vart överför och överlåter apoteket information?

Information om expedierade recept lagras i apotekets datasystem, där den sparas i 13 månader. Efter det arkiveras informationen för fem år.

I FPA:s receptcenter sparas receptens expedieringsuppgifter samt pappers- och telefonreceptens uppgifter. Redovisningsuppgifter om läkemedelsköp som ersätts av FPA eller en arbetsplatskassa överlåts till FPA. Om någon annan part betalar köpet (t.ex. ett försäkringsbolag eller utkomststödet) överlåts faktureringsuppgifterna enligt avtalet.

När ett recept ska förnyas skickar apoteket en begäran om förnyande till FPA:s receptcenter, som automatiskt förmedlar begäran till den hälsovårdsenhet som kunden angett.

Vid fakturering av köp, maskinell dosdispensering och kontroll av apoteksavtal kan apoteket använda underleverantörer som då även hanterar personuppgifter. Hanteringen av personuppgifter sker alltid under apotekets dirigering.

I tillsynssituationer kan information om receptköp på begäran överlåtas till tillsynsmyndigheten.

Tilläggsinformation

Du kan när som helst be apotekspersonalen om en dataskyddsförklaring eller mer information om hanteringen av personuppgifter.