Vuosaaren apteekin tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely apteekissa

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Apteekissa henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan lainsäädäntöön.
Apteekissa henkilötietoja tarvitaan reseptiasioinnin yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Apteekin työntekijöillä on yleisen salassapitovelvollisuuden lisäksi asiakkaan lääke- ja terveydentilatietojen osalta lakisääteinen elinikäinen salassapitovelvollisuus.

Mistä apteekki saa tietoja?

Reseptejä toimitettaessa käsitellään asiakkaalta ja kansallisista rekistereistä saatuja tietoja. Oikeus reseptiasiointiin varmistetaan henkilöllisyystodistuksesta, Kela-kortista, potilasohjeesta tai paperisesta reseptistä.

Apteekki hakee asiakkaan suostumuksella tiedot määrätyistä resepteistä sähköisesti Kelan Reseptikeskuksesta. Kelasta apteekki saa tarvittavat lääkekorvaustiedot sekä tiedon mahdollisesta työpaikkakassasta tai toimeentulotukeen kuuluvasta maksusitoumuksesta. Muut maksusitoumukset apteekki kirjaa järjestelmäänsä asiakkaan esittämistä dokumenteista. Mikäli asiakkaalla on voimassa oleva apteekkisopimus, saadaan tästä tieto sopimukseen kirjatulta apteekilta.

Minne apteekki siirtää ja luovuttaa tietoja?

Toimitettujen reseptien tiedot tallentuvat apteekin tietojärjestelmiin, jossa ne säilytetään 13 kuukautta. Tämän jälkeen tiedot arkistoidaan viideksi vuodeksi.

Kelan Reseptikeskukseen tallennetaan reseptien toimitustiedot sekä paperi- ja puhelinreseptien tiedot. Kelalle luovutetaan Kelan tai työpaikkakassan korvaamien lääkeostojen tilitystiedot. Mikäli oston maksajana toimii jokin muu osapuoli (esim. vakuutusyhtiö, toimeentulotuki), laskutustiedot välitetään sopimuksen mukaan.

Reseptejä uudistettaessa apteekki lähettää uudistamispyynnön Kelan Reseptikeskukseen, joka välittää pyynnön automaattisesti asiakkaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön.

Ostojen laskutuksessa, koneellisessa annosjakelussa tai apteekkisopimusten tarkistamisessa apteekki voi käyttää alihankkijoita, jotka toimivat tällöin henkilötietojen käsittelijöinä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu aina apteekin ohjauksessa.

Terveydenhuollon valvontatilanteissa voidaan pyynnöstä luovuttaa reseptiostosten tietoja valvovalle viranomaiselle.

Lisätietoja

Apteekin henkilökunnalta voi milloin tahansa pyytää tietosuojaselosteen tai lisätietoja henkilötietojen käsittelystä.

 

Hantering av personuppgifter på apoteket

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas från och med 25.5.2018 i alla EU:s medlemsländer. På apoteket grundar sig hanteringen av personuppgifter dels på den allmänna dataskyddslagstiftningen och dels på lagstiftning som gäller apoteksverksamhet.På apoteket behövs personuppgifter vid behandlingen av recept. Personuppgifterna hanteras med absolut sekretess. Apotekspersonalen har utöver den allmänna tystnadsplikten en lagstadgad livslång tystnadsplikt gällande kundens läkemedels- och hälsoinformation.

Varifrån får apoteket information?

Vid expediering av recept hanteras information som fås av kunden och från nationella register. Rätten att handla med ett recept fastställs med identitetsbevis, FPA-kort, patientanvisning eller pappersrecept.

Apoteket hämtar med kundens samtycke elektroniskt information om vissa recept i FPA:s receptcenter. Från FPA får apoteket de behövliga ersättningsuppgifterna samt uppgifter om en eventuell arbetsplatskassa eller en betalningsförbindelse som hör till utkomststödet. Andra betalningsförbindelser antecknar apoteket i sitt system från dokument som kunden uppvisar. Om kunden har ett gällande apoteksavtal får man uppgiften om det från det apotek som är antecknat i avtalet.

Vart överför och överlåter apoteket information?

Information om expedierade recept lagras i apotekets datasystem, där den sparas i 13 månader. Efter det arkiveras informationen för fem år.

I FPA:s receptcenter sparas receptens expedieringsuppgifter samt pappers- och telefonreceptens uppgifter. Redovisningsuppgifter om läkemedelsköp som ersätts av FPA eller en arbetsplatskassa överlåts till FPA. Om någon annan part betalar köpet (t.ex. ett försäkringsbolag eller utkomststödet) överlåts faktureringsuppgifterna enligt avtalet.

När ett recept ska förnyas skickar apoteket en begäran om förnyande till FPA:s receptcenter, som automatiskt förmedlar begäran till den hälsovårdsenhet som kunden angett.

Vid fakturering av köp, maskinell dosdispensering och kontroll av apoteksavtal kan apoteket använda underleverantörer som då även hanterar personuppgifter. Hanteringen av personuppgifter sker alltid under apotekets dirigering.

I tillsynssituationer kan information om receptköp på begäran överlåtas till tillsynsmyndigheten.

Tilläggsinformation

Du kan när som helst be apotekspersonalen om en dataskyddsförklaring eller mer information om hanteringen av personuppgifter.

Tietosuojaseloste

Tämä on Vuosaaren apteekin/Pharmat Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

17.5.2018

1  Rekisterinpitäjä

Helsingin LIV Vuosaaren apteekki /Pharmat Oy

Vuotie 45, 00980 Helsinki

Puhelinnumero 09 34 34 400

www.vuosaarenapteekki.fi

2  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Apteekkari Marja Honkanen

Vuotie 45, 00980 Helsinki

Puhelinnumero 09 34 34 400

 

Tietosuojavastaava Jesse Lindholm

Vuotie 45, 00980 Helsinki

Puhelinnumero 09 34 34 400

3  Apteekin asiakasrekisteri

3.1  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisteriä käytetään kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön.

Asiakkaat on ryhmitelty apteekin tarjoamien palveluiden mukaisesti.

1      Apteekkiasiakkaat (reseptiasiakkaat)
Reseptiostokset pitää lain mukaan rekisteröidä, joten kaikki apteekin reseptiasiakkaat kuuluvat tähän asiakasryhmään. Käsittely perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön (toimitettujen reseptien arkistointi) tai sopimukseen (Kela-korvauskäsittely), jolloin käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite. 

2      Kanta-asiakkaat

Tietojen käsittely perustuu voimassaolevaan kanta-asiakassopimukseen apteekin ja kanta-asiakkaan välillä. Henkilötietoja voidaan käyttää Vuosaaren apteekin ja Pharmat Oy:n markkinoinnissa ja tiedottamisessa.

3      Tiliasiakkaat

Tietojen käsittely perustuu tiliasiakaslaskutussopimukseen apteekin ja tiliasiakkaan välillä.

4      Annosjakeluasiakkaat

Tietojen käsittely perustuu annosjakelusopimukseen apteekin ja annosjakeluasiakkaan välillä.

 

3.2  Rekisterin tietosisältö

1      Reseptiasiakkaat: Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

-       Etunimi, sukunimi

-       Henkilötunnus

-       Kaikki reseptille tallennettavat tiedot

-       Osto- ja maksutapahtumat

-       Sitoumustiedot, työpaikkakassatieto

-       Kela-korvaustiedot, Kelan maksuosuus

-       E-reseptisuostumustiedot

-       Toimituspoikkeama-/tuotevirhetiedot

-       Asiakkaan suullisella suostumuksella puhelinnumero ja asiakkaan asiakaspalvelun, lääkityksen ja terveydentilan kannalta olennaiset lisätiedot

2      Kanta-asiakkaat: Rekisterissä voidaan käsitellä kanta-asiakkuuden solmineista asiakkaista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

-       Asiakkaan yhteystiedot (osoite, telefax, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite)

-       Asiakkaan asiakaspalvelun, lääkityksen ja terveydentilan kannalta olennaiset lisätiedot esim. sairaudet yms.

-       Yhteisötiedot (linkitys perheenjäsenten välillä)

-       Asiakkaan alennusetu ja asiakasryhmät

-       PIN-koodi reseptipistepalvelua varten    

-       Markkinointilupa

3      Tiliasiakkaat: Rekisterissä voidaan käsitellä laskutussopimuksen solmineista asiakkaista kohdassa 1 lueteltujen lisäksi

-       suoramaksu /e-lasku-tiedot

-       Edunvalvojan tiedot

-       Laskutusosoite (jos eri kuin postiosoite)

-       Laskun viitteet ja laskutukseen liittyvät lisätiedot

-       Asiakkaan yhteystiedot (osoite, telefax, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite)

-       Asiakkaan asiakaspalvelun, lääkityksen ja terveydentilan kannalta olennaiset lisätiedot esim. sairaudet yms.

 

e-lasku/Suoramaksusanoma (pankista apteekkiin) sisältää seuraavat tiedot.

-       Nimi (etunimi ja sukunimi)

-       Henkilötunnus (asiakkaan tunnistus)

-       virtuaalinen IBAN-tilinumero

4      Annosjakeluasiakkaat: Rekisterissä voidaan käsitellä Annosjakelu-asiakkuuden solmineista asiakkaista kohdassa 1 lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

-       Hoitokodin/asiakasryhmän nimi, johon asiakas on määritelty

-       Annosjaeltavat lääkevalmisteet annosteluajankohtineen

-       Muu annosjakeluasiakkaan lääkitys

-       Annosjakeluun liittyvä mahdollinen lisäinformaatio

-       Asiakkaan yhteystiedot (osoite, telefax, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite)

 

3.3  Henkilötietojen säilytysaika

1      Apteekkiasiakkaat

Apteekkiasiakkaiden tiedot poistuvat aktiivirekisteristä 13 kuukauden jälkeen, jos asiakas ole asioinut tuona aikana apteekissa. (Nykyinen apteekin henkilötietojen säilytysaika apteekin aktiivirekisterissä on linjattu aikanaan tietosuojavaltuutetun toimesta (Dnro 793/41/97) vuodeksi ja yhdeksi kuukaudeksi ja on edelleen voimassa.)
Reseptitietoja säilytetään arkistoituna rekisterissä lain velvoittaman säilytysajan.

2      Kanta-asiakkaat

Asiakkaan kanta-asiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään sopimuksen voimassaoloajan/sopimuksen mukaisesti.

Reseptiostoja säilytetään lisäksi lain velvoittaman ajan, vaikka kanta-asiakassopimus irtisanottaisiin.

3      Tiliasiakkaat

Asiakkaan tiliasiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään apteekin asiakasrekisterissä sopimuksen voimassaoloajan/sopimuksen mukaisesti sekä vähintään lain velvoittaman ajan.

4      Annosjakeluasiakkaat

Asiakkaan annosjakelu-asiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään sopimuksen voimassaoloajan/sopimuksen mukaisesti.

Reseptiostoja säilytetään lisäksi lain velvoittaman ajan, vaikka annosjakelusopimus irtisanottaisiin.

 

3.4  Liitynnät muihin järjestelmiin

1      Apteekkiasiakkaat

-       Apteekkisopimusjärjestelmä

-       Vieroitushoitosopimuksen piiriin kuulumisen tarkastaminen, jos reseptiostoissa on PKV-lääkkeitä (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä) ja/tai huumeita.

-       Suomen Apteekkariliiton ylläpitämä tietojenvälityspalvelu, jossa Apteekkariliitto toimii tietojen käsittelijänä.

-       Tiedot sopimuksista saadaan palveluun asiakkaan hoitavalta lääkäriltä

-       Valtakunnallinen reseptikeskus

-       Kaikki reseptitiedot toimitetuista ja sähköistetyistä resepteistä

-       Kansallinen Terveysarkisto toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä

-       Kelan palvelut:

-       Kelan reaaliaikainen korvauskysely (asiakkaan Kela-korvaustietojen haku)

-       Kelan reaaliaikainen tilityspalvelu (asiakkaan korvattujen lääkeostojen raportointi Kelaan)

-       Sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien maksua varten

-       Kela toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä

-       Työpaikkakassat (Työpaikkalaskutuksen piirissä olevien asiakkaiden ostojen raportointi)

-       Sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien ja mahdollisten lisäetuuksien korvauskäsittely.

-       Vakuutusyhtiöt (Vakuutusyhtiöiden korvaavien ostojen raportointi vakuutusyhtiölle)

-       Riippuen asiakkaan vakuutussopimuksesta voidaan vakuutusyhtiön korvaavat ostot raportoida suoraan apteekista vakuutusyhtiöön.

2      Kanta-asiakkaat

Kanta-asiakas tietoja ei luovuta ulkopuolisille tahoille.

3      Tiliasiakkaat

elasku/suoramaksusopimustilauksiin liittyvä sähköinen sanomaliikenne (vastaanottoilmoitukset):

Apteekki vastaanottaa asiakkaan omassa pankkipalvelussaan lähettämän e-lasku/suoramaksu sopimuspyynnön. Tiedot noudetaan suoraan järjestelmään, jotta apteekilla on oikeus lähettää asiakkaalle elaskuja/suoramaksuja. Pyyntö noudetaan pankista apteekkiin suojattua pankkien käyttämää WebService-kanavaa pitkin.

4      Annosjakeluasiakkaat

Vuosaaren apteekki käyttää annosjakeluyksikkönä Pharmac Oy:tä, joka säilyttää tietoja kuluvan vuoden lisäksi viisi (5) vuotta.

Annosjakeluyksikköön välitettävät henkilö/lääkitystiedot:

-       Henkilötunnus

-       Sukunimi ja etunimi

-       Hoitokodin/asiakasryhmän nimi, johon asiakas on määritelty

-       Annosjaeltavat lääkevalmisteet annosteluajankohtineen

-       Annosjakeluvalmisteiden kirjallinen annostusohje sekä indikaatio siinä muodossa kuin ne on valmisteen reseptille kirjattu

-       Mikäli tilaukselle tuleva valmiste on eri valmiste, esim. geneerisen vaihdon seurauksena, kuin reseptillä määrätty, välitetään myös alkuperäisen reseptillä määrätyn valmisteen tiedot.

-       Muu lääkitys (Jos asiakkaalle on määritetty)

-       Annosjakeluun liittyvä mahdollinen lisäinformaatio (Jos asiakkaalle on määritetty)

5      Kassa-asiakkaat

-       Korttimaksutiedot Nets Oyj:lle

3.5  Säännönmukaiset tietolähteet

Apteekkiasiakkaiden tiedot saadaan reseptilääkkeiden osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä. Sopimusasiakkaisiin liittyviä lisätietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä sekä sopimussuhteen aikana.

3.6  Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.

Säännönmukaisia luovutuksia toiselle rekisterinpitäjälle:

-       Reseptikeskukseen apteekin sähköistämien reseptien tiedot (Kansallinen Terveysa

-       Reseptikeskukseen tiedot toimitetuista resepteistä

-       Kelalle tiedot sv-korvatuista ostoista

-       Kelalle tiedot maksusitoumuksella toimitetuista ostoista

-       Työpaikkakassoille tiedot laskutettavista ostoista

-       Vakuutusyhtiöille tiedot laskutettavista ostoista

-       Kaupunkien/kuntien sosiaalipalveluille tiedot laskutettavista ostoista

-       Viranomaisille (Fimea, Valvira, AVI, Evira jne) lainsäädännössä määrätyt tiedot

3.6.1  Markkinointi

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksissa toisille tahoille.

 

3.7  Rekisterin suojauksen periaatteet

Apteekissa on käytössä Receptum Oy:n toimittama MAXX-apteekkijärjestelmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät jaotellaan käyttötarkoitustensa ja ominaisuuksiensa perusteella luokkiin A ja B. MAXX on A-luokan järjestelmä (=Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät), joka on Kelan yhteistestauksessa sekä tietoturva-auditoinnissa virallisesti hyväksytty apteekkijärjestelmä.

Apteekissa tehdään omavalvontaa apteekin asiakastiedon salassapidon ja tietojen suojaamisen varmistamiseksi lain velvoittamalla tavalla (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007).

Asiakasrekisterin tiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä toimikorteilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Apteekissa on huolehdittu siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Apteekin, järjestelmään liittyvien palvelutuottajien sekä järjestelmää ylläpitävien teknisten yhteistyökumppaneiden välillä on laadittu GDPR:n vaatimusten mukaiset yhteistyösopimukset, joissa kaikissa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

   

3.8  Henkilön oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Tiedot toimitetaan vain henkilöllisyyden todistamista vastaan tai muutoin luotettavaa tunnistusmenetelmää käyttäen. Apteekki määrittelee tapauskohtaisesti riittävän tunnistautumisen menetelmät.
Mikäli apteekki joutuu kieltäytymään antamasta tietoja, annetaan asiakkaalle kirjallinen todistus, josta käy ilmi myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Asiakas voi tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Pyynnöt käsitellään aina apteekin tietosuojavastaavan/apteekkarin kautta ja tiedot toimitetaan asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli asiakkaan pyyntö on monimutkainen tai pyyntöjä on paljon, määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella. Tällöin apteekki ilmoittaa asiakkaalle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Omakanta-palvelusta (http://www.kanta.fi/omakanta) asiakas voi tarkistaa omiin reseptitietoihinsa kohdistuneet tapahtumakyselyt.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jatkuvasti toistuvien kyselyiden tai ilmeisen perusteettomat/kohtuuttomien kyselyiden kohdalla rekisterinpitäjänä apteekki voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

 

3.9  Henkilötietojen oikaiseminen tai poistaminen sekä rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Asiakkaalla on oikeus korjauttaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Apteekki korjaa virheet saatuaan oikean tiedon suoraan asiakkaalta tai muusta luotettavasta lähteestä. Apteekki korjaa vain sellaiset tiedot, joka on apteekkilainsäädännön mukaan mahdollista korjata jälkikäteen.

Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi ja poistattaa tiedot apteekin asiakasrekisteristä vain niiden tietojen osalta, joita apteekin ei lakisääteisesti tarvitse säilyttää tai joita apteekki ei enää tarvitse niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, taikka jos jokin muu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 17 artiklan mukainen edellytys täyttyy. Poistopyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Apteekki päättää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen tietojen poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojen käsittelyn rajoittamista jos

-       asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa apteekki voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

-       käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

-       apteekki ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

-       asiakas on vastustanut henkilötietojen käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

 

3.10  Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, siltä osin kun henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan omaan suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

3.11  Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka on toimittanut apteekille, ja joita apteekki käsittelee automaattisesti asiakkaan suostumuksen tai sopimussuhteen nojalla, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettyä suoraan toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista tai turvallista, asiakas voi itse toimittaa tarkastusoikeuden nojalla

vastaanottamansa omat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle niin halutessaan.

4  Kameravalvontarekisteri

4.1  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Kameravalvonnan tarkoituksena on omaisuuden suojaaminen sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantaneiden tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.

Tämän lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä henkilökunnan turvallisuutta.

Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain

(759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen

perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986)

tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja

epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun

työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

4.2  Rekisterin tietosisältö

Apteekin kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa, kiinteistöjen ulko-ovien edustalla ja piha-alueilla syntynyt tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto.

4.3  Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetista riippuen enintään 30 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa.

4.4  Säännönmukaiset tietolähteet

Apteekin tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

4.5  Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.  Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa

poliisille.

4.6  Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva rekisteri on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetistä riippuen enintään 30 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella. Tiedot eivät ole tallennettuna yleisesti tunnetuissa formaateissa ja tallenteiden katsomiseen tarvitaan kameravalvonnan oma ohjelma. Tällä estetään kuvien väärinkäytöksiä.

Rekisteri on apteekin hallinnassa ja valvonnassa eikä siihen ei ole ulkopuolisilla pääsyä. 

Apteekin ja järjestelmää ylläpitävien teknisten yhteistyökumppaneiden välillä on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaiset yhteistyösopimukset, joissa kaikissa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

5  MUUT ASIAKKAILLE TARJOTTAVAT PALVELUT

5.1  Mobiiliresepti

Mobiiliresepti tarjoaa apteekin asiakkaille mahdollisuuden lähettää reseptin tiedot sähköisesti apteekkiin. Apteekki ottaa yhteyttä reseptin lähettäjään puhelinnumerolla, jonka asiakas syöttää reseptiä lähettäessään. Palvelusta ei muodostu erillistä rekisteriä. Palvelussa siirretään apteekille salatulla https-yhteydellä vain potilasohjeen viivakoodin numerosarja ja asiakkaan puhelinnumero, jonka asiakas itse syöttää palveluun. Puhelinnumeroita sekä viivakoodien numerosarjoja säilytetään palvelussa 48 tuntia. Palvelua ylläpitää apteekkijärjestelmäntoimittaja Receptum Oy (y 1635372-4), joka toimii tiedon käsittelijänä. Apteekin ja Receptumin välillä on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukainen yhteistyösopimus, jossa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

5.2  Hoitotietopalvelu (Receptumin palvelu)

Apteekki tarjoaa hoitotietopalvelua kotisairaanhoito- ja hoitokoti -asiakkailleen. Hoitotietopalvelu perustuu apteekin ja asiakkaan väliseen sopimukseen.

Hoitotietopalvelussa apteekki ja hoitokoti/kotisairaanhoito välittää sähköisesti tiedot lääkityksien muutoksista ja muista viesteistä asiakkaan lääkityksiä koskien.

Hoitotietopalvelu on integroitu MAXX-apteekkijärjestelmään ja apteekki hyödyntää sen käytössä normaalia asiakasrekisteriään.

Tietosisältö palvelussa (asiakkaantiedot):

-       Hoitokodin nimi

-       Hoitokodin asukkaan / kotisairaanhoidon asiakkaan lääkitystiedot

-       Asiakkaan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain (henkilötunnuksia ei käytetä lainkaan)

-       Asiakkaan yksilöivä apteekkijärjestelmän oma ID-numero

-       Hoitokodin apteekille lähettämät asiakaskohtaiset viestit

Tietojen säilytysaika:

-       Asiakkaan lääkitystiedoista säilytetään vain viimeisin eli tuorein lääkitystieto. Historiatietoa ei säilytetä. Asiakastiedot ja lääkitystiedot säilyvät palvelussa, kunnes asiakas poistetaan palvelusta apteekin toimesta eli sopimuksen päättyessä.

-       Kaikki hoitokodin/kotisairaanhoidon käyttäjien tallentamat viestit säilyvät palvelussa asiakkaan poistoon asti.

Palveluun kirjaudutaan hoitokodissa/kotisairaanhoidossa henkilökohtaisilla tunnuksilla. Apteekki myöntää ja hallinnoi tunnuksia. Tiedon siirrossa käytetään salattuja siirtoyhteyksiä.

Hoitokodit/Kotisairaanhoito toimii palvelussa tiedon käsittelijänä. Apteekin ja hoitokotien/kotisairaanhoidon välillä on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukainen yhteistyösopimus, jossa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

Hoitotietopalvelua ylläpitää apteekkijärjestelmäntoimittaja Receptum Oy (y 1635372-4), joka toimii tiedon käsittelijänä. Apteekin ja Receptumin välillä on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukainen yhteistyösopimus, jossa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle. 

5.3  Lääkityksen arviointi (Lääkehoidon tarkistus)

Lääkityksen tarkistuspalvelusta on laadittu erillinen informointiseloste (liite 1.).

5.4  Uutiskirjeen lähetys

Asiakkaille lähetetään uutiskirje/tiedotteita apteekin toiminnoista, palveluista, tuotteista ja ajankohtaisissa asioista.